Praktisch & Privacy

Privacy verklaring

 Stella Verschut; Sterontplooiing te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacy verklaring.
www.sterontplooiing.nl
info@sterontplooiing.nl
Tel: 06- 101 38 227

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen die jij mij zelf verstrekt hebt; in correspondentie of telefonisch of die gegevens die je verstrekt bij aanvraag nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen gebruikt als ik een boodschap voor je heb. (telefoon/ mail, post)

Beveiliging Persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo is deze site opgemaakt in een protected area (https) en opent deze alleen met met een tweevoudige inlog. Data lekken worden worden direct gemeld  bij de autoriteit persoonsgegevens als dit kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens; of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.  Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met mij op!

Zorgfactuur:
Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats;
  • (indien van toepassing) verzekeringsnummer van je zorgverzekering;
  • datum/data van de sessie(s);
  • een korte omschrijving van de behandeling, bijv. ‘individuele sessie’;
  • de kosten van de sessie(s).

Sommige van de gegevens worden expliciet door de zorgverzekeraars gevraagd, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Dossiervorming:
Als je therapie volgt leg ik een dossier van jou aan: met een intake formulier en de behandelplannen; en de verslagen die jij en ik schrijven. Dit om je goed te kunnen volgen in je proces, de plannen en doelen bij te kunnen stellen en eventueel met jou bij te sturen als dit nodig is.
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. dit betekent dat:
* ik alleen met jouw expliciete toestemming mondeling of schriftelijk informatie uitwissel. (bijv. bedrijfsarts/ huisarts)
* de gegevens bewaar die ik nodig heb voor de financiële administratie; om een factuur op te kunnen maken
* bij intercollegiale toetsing en intervisie: in dat geval worden jouw persoonsgegevens zorgvuldig afgeschermd.
* dat alleen die gegevens verstrekt worden die nodig zijn voor waarneming (vakantie ziekte, overlijden)
* de bewaartermijn voor een dossier betreft 20 jaar; tenzij je het anders wilt. Meer info vind je hier.

Minderjarigen vanaf 16 jaar:
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Bewaarplicht is vanaf 18e jaar.

Verwerkerscontract:
Met de bedrijven waarvan ik gebruik maak voor het bewaren van de gegevens, het verzenden van de nieuwsbrieven, het beheren van mijn formulieren en het doen van mijn administratie heb ik zgn. verwerkersovereenkomsten die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG). Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag.
Met anderen die beperkt zicht hebben, zoals een boekhouder voor mijn administratie heb ik een Verwerkerscontract afgesloten zodat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft.

Klacht en tuchtrecht
Bij het aanvang van een traject maken we afspraken die we op papier zetten. Bij aanvang van iedere sessie is er gelegenheid om uit te wisselen en of te evalueren hoe we vinden dat het gaat. Mochten er zaken zijn waar je niet blij mee bent nodig ik je van harte uit om deze vooral uit te spreken. Als wij er samen niet uitkomen, sta je er niet alleen voor. Als je wilt weten hoe- en waar je een klacht in kunt dienen en hoe deze behandeld wordt, neem dan even een kijkje op deze site

Meldcode huiselijk geweld
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Wil je hier meer over weten klik op: meldcode

Ouderenmishandeling
Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen. Zo heeft Veilig Thuis een hulplijn die je altijd gratis kunt bellen. Dit kan ook anoniem. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de hulpverleners je advies geven. Advies over wat jij kunt doen en wat zij voor je kunnen betekenen.
meldcode ouderenmishandeling

Stella H. Verschut Ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ
Beroepsvereniging: SBLP
Koepelorganisatie: RBCZ
Geschillencommissie: Camcoop
KvK nummer:   1204.97694 B01              
Vektisregistratie: het kwaliteitsregister