Algemene voorwaarden groepstrainingen

Algemene voorwaarden groepstrainingen
onder andere Mindfulness training.

* Sterontplooiing maakt vooraf aan de potentiële deelnemers de inhoud, duur, datum, plaats en kosten van de training Mindfulness bekend. Na instemming daarmee door de deelnemer wordt de deelname door Sterontplooiing bevestigd.
* Voor aanvang van de training ontvangt u de gegevens voor de betaling; voor leden van de Vierstroom wordt op vertoon van uw ledenpas (1e les) een korting berekend. U ontvangt de factuur/betalingsbevestiging over de mail. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving voor de groepsactiviteit definitief.
* De door de deelnemer bij inschrijving en tijdens de training verstrekte informatie zal door Sterontplooiing vertrouwelijk worden behandeld. De deelnemers aan de groepsactiviteit worden eveneens geacht de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.
* Sterontplooiing is niet aansprakelijk voor de kosten verbonden aan het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer, ongeacht de reden daarvan. Bij overmacht zal een passend voorstel aangeboden worden zoals inhalen of omzetten in individuele therapeutische sessies.
* Sterontplooiing behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht bij Sterontplooiing de datum, aanvangstijd en/of plaats van de groepsactiviteit te wijzigen, dan wel de activiteit geheel of gedeeltelijk te annuleren. In het laatste geval wordt een evenredig deel van de kosten aan de deelnemer terugbetaald.
* Sterontplooiing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de deelnemer van de inhoud van of aanwijzingen in bijeenkomsten en in beschikbaar gestelde documentatie noch voor eventuele kosten of schade als direct of indirect gevolg van overmacht of een doen of nalaten door de deelnemer.
* Als een groepsactiviteit wordt gegeven in een door Sterontplooiing gehuurde ruimte, dan is de deelnemer verplicht zich te houden aan de regels en afspraken die door de verhuurder aan Sterontplooiing worden opgelegd.
* Zolang dit wettelijk verplicht is, wordt het geldende percentage omzetbelasting in rekening gebracht.
Alle overeenkomsten tussen Sterontplooiing en haar cliënten worden beheerst door Nederlands recht.
Gouda, 1 januari 2016 
Sterontplooiing
Stella Verschut
Gouda
KvK 24441792