Algemene voorwaarden individueel

Individuele consulten: 

* In het kennismakings- of intakegesprek maken de cliënt en Sterontplooiing afspraken over inhoud en doel van het traject, over het aantal gesprekken, de duur, de frequentie en de kosten van de gesprekken. Eventuele aanpassingen tijdens het traject worden altijd in onderling overleg overeengekomen.
* De cliënt en Sterontplooiing stellen elkaar op de hoogte van alles wat zij relevant achten voor een goed verloop en resultaat van het traject.
* De cliënt en Sterontplooiing nemen elkaars privacy in acht en bewaken de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie.
* Bij ernstige klachten of ziekte van de cliënt vindt de begeleiding alleen plaats naast een reguliere medische behandeling. Het verzwijgen van klachten is geheel de verantwoordelijkheid van de cliënt.
* Sterontplooiing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten, noch voor eventuele kosten of schade als direct of indirect gevolg van overmacht of een doen of nalaten door de cliënt.
* Eventuele verhindering wordt wederzijds tijdig gemeld zodat er een nieuwe afspraak kan worden gemaakt. Bij herhaalde afzegging op korte termijn (24 uur) door de cliënt, wordt het afgesproken consult in rekening gebracht.
* Facturen worden eens per maand verstuurd. Zolang dit wettelijk verplicht is, wordt het geldende percentage omzetbelasting in rekening gebracht. De factuur wordt binnen 30 dagen betaald op het aangegeven rekeningnummer. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.
Alle overeenkomsten tussen Sterontplooiing en haar cliënten worden beheerst door Nederlands recht.

Gouda, 1 januari 2016 
Sterontplooiing
Stella Verschut
Gouda
KvK 24441792
AGB code:90/025605